• آزمون نظام مهندسی ساختمان آزمون نظام مهندسی عمران
  • Image 02 فروش ماشین حساب
  • Image 03 کلاسهای آموزشی
  • Image 04 خدمات نرم افزاری
  • civil-engineering مهندسی عمران

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻛﺎردانﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي‬ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ‏ خرداد 1393

در این مطلب

 

‎‫‎ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬‏

‎‫‎وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﺟﺮاي ﻣﻮاد 11،21،26 و 28 آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و‬ ﻛﻨﺘﺮل ‏ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮﻧﻬﺎي ورود ﺑﻪ‬ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ‏ﻫﻔﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺸﻬﺎي (ﻧﻈﺎرت، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا)، ﻋﻤﺮان‬ ﺑﺨﺸﻬﺎي (ﻧﻈﺎرت، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ‏اﺟﺮا)، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و‬ ﺗﺮاﻓﻴﻚ در ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ‏ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﺷﺶ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري، ﻋﻤﺮان، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت‬ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ‏ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي‬ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺳﻪ، دو، ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ‏ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي 22 و 23 آذر ﻣﺎه‬ 1393 ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ‏ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.‬‏

‎ ‎‎ ‫‎ﺗﻌﺎرﻳﻒ:‬‏

‎‫‎در اﻳﻦ «دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ» ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎر ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲروﻧﺪ:‬‏

‏«ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت»: ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر‬‏

‏«اداره ﻛﻞ»: اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن‬‏

‏«ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن» : ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)‏

‏«ﻗﺎﻧﻮن»: ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1374‬‏

‏«آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ»: آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺳﺎل 1375 ﺗﺎ 1390‬‏

‎ ‫ ‬‎

شما اینجایید: