• Statics استاتیک
  • centroid-icon مرکز سطح مقاطع مرکب
  • Moment-of-Inertia ممان اینرسی مقاطع مرکب
  • Truss-Analysis آنالیز تیرهای متداول
  • Truss-Analysis آنالیز خرپا

از اسلاید بالا برنامه های درس استاتیک را انتخاب کنید

 

توجه: برنامه ها برای ماشین حساب کلاسپد نوشته شده است.