• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه دایره موهر تبدیلات تنش

در این مطلب

گام 1- 

 

Mohr-Circle-005

اگه تنش افقی کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

 گام 2- 

Mohr-Circle-006

اگه تنش قائم کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

گام 3-

Mohr-Circle-008

اینجا ما صفحه سمت راست رو در نظر میگیریم ‏و اگه تنش برشی صفحه راستی رو به پایین بود ‏یعنی اگه میخواست المان رو ساعتگرد ‏بچرخونه، مقدارش رو مثبت وارد میکنیم و اگه ‏برعکس بود منفی وارد میکنیم. معمولا توی ‏رسم دایره مور ساعتگردی رو مثبت در نظر ‏میگیرن. اگه یادتون باشه ما این قراردادمون ‏برای استفاده از روش محاسبه فرمولی فرق ‏داشت. به این دقت کنی.‏

 گام 4-

Mohr-Circle-009

حالا اینجا برنامه از شما میپرسه مسئله از شما ‏چی خواسته؟ اگه دو بعدی خواسته بود عدد 2 و ‏اگه درحالت 3 بعدی خواسته بود عدد 3 رو ‏وارد میکنیم. توی این مسئله که هر دو حالت رو ‏خواسته. پس بار اول عدد 2 رو وارد میکنیم.‏

گام 5-

Mohr-Circle-010

اینجا بهت فرمول محاسبه مختصات مرکز دایره ‏در حالت دو بعدی رو میده که همون تنش ‏میانگین در حالت دو بعدی هستش. میتونی توی ‏برگه امتحانی واردش کنی.‏

Mohr-Circle-011

گام 6-

Mohr-Circle-012

اینجا هم که مقدارش رو حساب میکنه و بهت ‏میده. میری روی محور ‏y=0‎‏ این عدد رو پیدا ‏میکنی و به عنوان مرکز دایره مشخصش میکنی.‏

 گام 7-

Mohr-Circle-013

اینجا بهت فرمول محاسبه شعاع دایره در حالت ‏دو بعدی رو میده که همون تنش برشی بیشینه در ‏حالت دو بعدی هستش. میتونی توی برگه ‏امتحانی واردش کنی. یادت باشه این برای ‏حالت دو بعدی هستشا، برای حالت سه بعدی ‏ممکنه تنش برشی بیشینه فرق کنه.‏

 گام 8-

Mohr-Circle-014

اینجا هم که مقدارش رو حساب میکنه و بهت ‏میده.‏

Mohr-Circle-015

گام 9-

Mohr-Circle-016

گام 10-

Mohr-Circle-017

Mohr-Circle-018

گام 11- 

Mohr-Circle-019

مقدار تنش بیشینه رو هم برات حساب میکنه و ‏بهت میده.‏

 گام 12- 

Mohr-Circle-020

مقدار تنش کمینه رو هم برات حساب میکنه و ‏بهت میده.‏

 

Mohr-Circle-021

 

با اطلاعاتی که از برنامه بدست آوردیم به ‏راحتی میتونیم دایره رو رسم کنیم. شکلش میسه ‏مثل پایین.‏

Mohr-Circle-022

 

Mohr-Circle-023

Mohr-Circle-024