• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه تبدیلات تنش

در این مطلب

گام 1- 

 

Stress-Transformation-006

اگه تنش افقی کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

 گام 2- 

Stress-Transformation-007

اگه تنش قائم کششی بود عدد رو مثبت و اگه ‏فشاری بود منفی وارد میکنیم.‏

گام 3-

Stress-Transformation-008

اینجا ما صفحه سمت راست رو در نظر میگیریم ‏و اگه تنش برشی صفحه راستی رو به بالا بود ‏یعنی اگه میخواست المان رو پادساعتگرد ‏بچرخونه، مقدارش رو مثبت وارد میکنیم و اگه ‏برعکس بود منفی وارد میکنیم.‏

 گام 4-

Stress-Transformation-009

حالا اینجا برنامه از شما میپرسه مسئله از شما ‏چی خواسته؟
اگه به شما یه زاویه چرخش داده و گفته که اگه ‏المان اینقدر بچرخه شرایط تنش چطور میشه؟ ‏در این صورت عدد 1 رو وارد و اگه زاویه تنش ‏های اصلی و مقادیر تنش اصلی رو خواست، ‏عدد 2 و اگه زاویه تنش برشی ماکزیمم و مقدار ‏تنش ماکزیمم و مقدار تنش متوسط رو ‏خواست، مقدار 3 رو وارد میکنیم.‏
مسئله ما با مورد 2 سازگاره.‏

گام 5-

Stress-Transformation-010

نشان دهنده فرمول محاسبه است (در صورت ‏نیاز می توان وارد برگه امتحانی نمود)‏

Stress-Transformation-011

Stress-Transformation-012

گام 6-

Stress-Transformation-013

Stress-Transformation-014

خوب قسمت الف جوابش در اومد. اینجا میگه ‏اگه اعداد مثبت باشن یعنی در جهت ‏پادساعتگرده که اینجا مثبته.‏