• strenght-of-materials مقاومت مصالح
  • mohr-circle رسم دایره موهر
  • Stress-Transformation محاسبه تبدیلات تانسور تنش
  • Stress-Transformation محاسبه تنش ناشی از لنگر خمشی
  • Stress-Transformation کنترل معیار گسیختگی مواد

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه دایره موهر تبدیلات تنش

در این مطلب

مثال6-1- دایره موهر المان زیر را در حالات ‏دو بعدی در صفحه ‏xy‏ و سه بعدی رسم نمایید. ‏صفحات و تنش های اصلی را مشخص نمایید. ‏بیشترین تنش برشی را نیز در حالات دو بعدی و ‏سه بعدی بیابید ‏

 

Mohr-Circle-004