• آزمون نظام مهندسی ساختمان آزمون نظام مهندسی عمران
  • Image 02 فروش ماشین حساب
  • Image 03 کلاسهای آموزشی
  • Image 04 خدمات نرم افزاری
  • civil-engineering مهندسی عمران

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن نظام مهندسی آذر 1392

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، کارداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ‏ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ‬ ‏‎‫‎ﻣﻮرخ 21 و 22 آذرﻣﺎه 1392 ‬ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر‬‏

‏‫ﻣﻘﺪﻣﻪ:‬‏

‎‫‎در اﺟﺮاي ﻣﻮاد 5، 11، 21، 26 و 28 آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، آزﻣﻮنﻫﺎي‬ ورود ‏ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در ﻫﻔﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺨﺶﻫﺎي (ﻧﻈﺎرت، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا)، ﻋﻤﺮان‬ ﺑﺨﺶﻫﺎي ‏‏(ﻧﻈﺎرت، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﺟﺮا)، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎتﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي، ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺗﺮاﻓﻴﻚ‬ ‏‎‫‎در ﭘﺎﻳﻪ ‏ﺳﻪ و آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﺶ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎري، ﻋﻤﺮان،‬ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ‏ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري در ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي‬ ‏‎‫‎ﻣﻌﻤﺎران ‏ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺳﻪ، دو، ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر در ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎي 21 و 22 آذر ﻣﺎه 1392‬ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ‏ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ.‬‏

‎ ‎‎‫‎دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ‏ﺻﻼﺣﻴﺖ ‏‎‫‎ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرخ 21 و22 آذر ﻣﺎه 1392‬‏

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ‏ﻣﻌﻤﺎران‬ ‏‎‫‎ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرخ آذر ﻣﺎه 1392، ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:‬‏

‏1- درﺧﺼﻮص آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺒﻮﻟﻲ ‏ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ‬ ‏‎‫‎ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن آذر ﻣﺎه 92 اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ و ‏ﺳﻨﻮات آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن‬ ‏‎‫‎اﺳﻔﻨﺪ 1392 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد، ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ‏ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‏‎‫‎در آزﻣﻮن را اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺒﻮده و ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‏

‎‫‎‏2- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 11955/420 ﻣﻮرخ 26/4/84 ﻗﺒﻮﻟﻲ آزﻣﻮن ﻣﻮرخ 21 و 22/9/1392 ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ‏ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‏‎‫‎و ﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺄﻳﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 21و22/9/96 داراي اﻋﺘﺒﺎر ‏ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏
‎‫‎‏3- درﺧﺼﻮص ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ در‬ ‏‎‫‎اﺳﺘﺎﻧﻲ ‏ﻏﻴﺮ از اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد در آزﻣﻮن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﺳﺘﻌﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن از اداره‬ ‏‎‫‎ﻛﻞ ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن ‏ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.‬‏

ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن اﻳﻦ دوره ﻣﻬﻤﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ رﻧﮕﻲ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،‬ ‏ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻲﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 11955/420 ﻣﻮرخ 26/4/84 ﺻﻮرت‬ ‏ﭘﺬﻳﺮد.‬‏

‎‫‎‏4- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آذر ﻣﺎه 1392 در ﻛﻠﻴﻪ‬ ‏رﺷﺘﻪﻫﺎ 50 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري‬ ‏‎‫‎ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت ‏ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ آزﻣﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ 6-5 راﻫﻨﻤﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم‬ ‏‎‫‎آزﻣﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

‎‫‎‏5- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرخ 22/9/1392 ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ ‏را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده‬ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن آذر ﻣﺎه 1392 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺗﺠﺮﺑﻪ ‏ﻣﻔﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ‏اﺳﺘﺎن (ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‏‎‫‎ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اداره ﻛﻞ) ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ‏ﺣﻀﻮري، اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر‬ ﺣﺮﻓﻪاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺗﺎ ‏ﺗﺎرﻳﺦ 12/12/1392 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

Natayej-Nezam-mohandesi-1392-01

‎ ‫‎ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1)‬‏

 

‎‫‎‏6- ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرخ آذرﻣﺎه 1392 در ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ، ﺑﺮاي‬ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ‏‏60 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه، ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻪ دو 55 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه و ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻪ 50 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻧﻤﺮه‬ ‏‎‫‎ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

‏7- ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮ روي وبﺳﺎﻳﺖ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ‬ ‏‎‫‎ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ ‏اﻃﻼع ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮده و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‏‎‫‎ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ‏ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻤﺮات و ﻗﺒﻮﻟﺸﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻬﻢ: ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ اﺧﺬ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﺟﺮا ﺑﺮاي رﺷﺘﻪﻫﺎي‬ ‏ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎري درﺻﻮرت دارا ﺑﻮدن ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر در ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت اﻳﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻳﺎ‬ ‏ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺟﺎري ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻣﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ اﺟﺮا و دارا ﻧﺒﻮدن‬ ‏ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 4 ﺳﺎل از ﺗﺎرﻳﺦ آزﻣﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‏ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.‬‏

‏8- رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن آذر ﻣﺎه 1392 ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ‏ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﺷﺘﻪ‬ ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻟﺰاﻣﻲ ‏ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:‬‏

‏8-1- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ‏ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم‬ اﺳﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‏8-2- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ، ‏ﻻزم‬ اﺳﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎرت را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 6-5 راﻫﻨﻤﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ‏آﻧﺠﺎ ﻛﻪ‬ ﺑﺮﺧﻲ از داوﻃﻠﺒﺎن در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم و در ﻓﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم، ﮔﺰﻳﻨﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮنﻫﺎي داراي اﻋﺘﺒﺎر‬ ‏ﮔﺬﺷﺘﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن‬ اﻳﺸﺎن ‏ﻣﺮدود اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ‬ ﺳﺎزﻣﺎن ‏اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﻤﻮل‬ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ‏ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﺒﻮﻟﻲ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻛﻨﺘﺮل‬ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن آﻧﻬﺎ ‏ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‏8-3- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻤﺎري در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺧﺬ ﻫﺮ دو ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ‏و‬ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‏8-4- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 11955/420 ﻣﻮرخ 26/4/84 و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن آذر 1392 ‏ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ‬ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎلﻫﺎي ﻗﺒﻞ (آذر 88، اﺳﻔﻨﺪ 89، آذر 90) ‏ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط اراﺋﻪ ﺳﻮاﺑﻖﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪاي از زﻣﺎن آزﻣﻮن ﺗﺎ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ‏ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ اداره‬ ﻛﻞ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ (اﺳﻔﻨﺪ 1392، اﺳﻔﻨﺪ 93 ،آذر 94) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻨﻮات ﻻزم ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺑﻼﻏﻲ ﻫﺮ آزﻣﻮن، ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ‏ﺷﻤﺎره‬ (2) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻳﻜﻲ از آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (2) ﺣﺪﻧﺼﺎب ‏ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺨﺸﻲ از‬ آزﻣﻮن را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﻨﻮات ﻻزم را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺣﺮاز ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ‏ﻗﺒﻮﻟﻲ در آن ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‏

Natayej-Nezam-mohandesi-1392-02

‎ ‫‎ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (2)‬‏

 

‏9- ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮنﻫﺎ را ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ:‬‏

اﻟﻒ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎي ﻣﻜﺮري ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ‏اﺳﺖ،‬ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﺧﻮد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺼﻮرت ‏ﻛﺘﺒﻲ ﺑﺎ‬ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎﻣﻞ (ﺷﻤﺎره داوﻃﻠﺒﻲ، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ، رﺷﺘﻪ ‏آزﻣﻮن، آدرس‬ دﻗﻴﻖ و ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 7/12/1392 از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ارﺳﺎل ‏ﻧﻤﺎﻳﺪ:‬‏

‎-‎‏ آزﻣﻮنﻫﺎي ﺗﺴﺘﻲ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ: ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 355- 17775 (ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ). (ﺑﺮ ‏روي‬ ﭘﺎﻛﺖ ذﻛﺮ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺪام ﺑﺨﺶ از آزﻣﻮنﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن، ﻛﺎرداﻧﻬﺎي ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ‏ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ آذر ﻣﺎه 1392).‬‏

‎‫‎‏- آزﻣﻮن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﻃﺮاﺣﻲ: ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 573- 19935 دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬‏

ب) ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺴﺖ ﮔﺮدد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ‏داده‬ ‏‎‫‎ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

‎‫‎ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﻣﺘﻴﺎز آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 20/12/1392 ﺑﻪ‬ ‏اداره ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ آزﻣﻮن داوﻃﻠﺐ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

ج) اﻣﺘﻴﺎز ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم، ﻣﺒﻬﻢ ﻳﺎ داراي ﻫﺮ ﻧﻮع اﺷﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻗﺒﻮﻟﻲ ‏آزﻣﻮن‬ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻪ اﻋﺘﺮاضﻫﺎي در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

‏10- زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان: اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ‏اﺷﺘﻐﺎل‬ ﺑﻜﺎر را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ‏درﻳﺎﻓﺖ‬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، از ﺗﺎرﻳﺦ 20/12/1392، ﺑﻪ وبﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ آدرس‬ ‏‎‫‪ ‎http://www.TCEO.IR‬‎ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‎‫‎‏11- زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ: اﻓﺮاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ‏ﺑﻜﺎر را‬ ‏‎‫‎دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع از ﻣﺪارك و اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ‏ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬ از ﺗﺎرﻳﺦ 20/1/93، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‎‫‎ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎً از ﻃﺮﻳﻖ وبﺳﺎﻳﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ‬ ‏‎‫‎ادارات ﻛﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺒﻮلﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﻻزم اﺳﺖ‬ ﺻﺮﻓﺎً ‏ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎي اﻋﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬‏

‎‫‎‏12- ﺗﺬﻛﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ:‬‏

ﺗﺬﻛﺮ 1: ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ درج ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲﺷﺎن‬ ‏ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن آذر 1392 ‏اﺣﺮاز‬ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎنﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.‬‏

ﺗﺬﻛﺮ 2: ﮔﻮاﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻜﻲ از ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك‬ ‏ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

‏13- آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ:‬‏

ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻮرخ 22 آذر ﻣﺎه 1392 ﻛﻪ ﺳﻨﻮات آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ‏ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ‬ ‏‎‫‎درﺧﻮاﺳﺘﻲ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در راﻫﻨﻤﺎي ﺛﺒﺖﻧﺎم آزﻣﻮن آذر 1392 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ‏اﺳﻔﻨﺪ 1392 ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‏‎‫‎دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره 11955/420 ﻣﻮرخ 26/4/84 ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 22/9/96 ‏ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻳﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر داراي اﻋﺘﺒﺎر‬ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

اﻟﻒ- ﻗﺒﻮﻟﻲ آزﻣﻮن داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ درج ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﺸﺎن ‏ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪ‬ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺪرج در راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮن 1392 اﺣﺮاز ﻧﻨﻤﻮده ‏ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ‬ ﻣﻲﺷﻮد.‬‏

ب- ﮔﻮاﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻲ در آزﻣﻮن ﺻﺮﻓﺎً ﻳﻜﻲ ازﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺪارك ‏ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏

‎‫‎ت- ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.‬‏

ث- ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻛﺎرداﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻌﻤﺎران ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻗﺪام ‏ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺎرت‬ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ‏ﺷﺮح ﺑﻨﺪ "ج" ﻫﻤﻴﻦ‬ ‏‎‫‎دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.‬‏

ج- ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﺗﺄﻟﻴﻒ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و ﻛﺎرداﻧﺶ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ‏ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه‬ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:‬‏

‏1- ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي و آرﻣﺎﺗﻮر‬‏
‎‫‎‏2- روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي‬‏
‏3- ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻠﺰي‬‏
‏4- ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬‏
‏5- ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰﺋﻴﺎت‬‏
‏6- ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ‬‏
‏7- ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬‏
‏8- ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬‏

ﺗﻌﺪاد دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺳﻪ دوره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﻮق را ﺑﻪ ‏اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب و‬ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪت ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دوره آﻣﻮزﺷﻲ 24 ﺳﺎﻋﺖ و در 3 روز ﺟﻤﻌﺎً ﺑﻪ ‏ﻣﺪت 72 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ﻣﻲﮔﺮدد.‬‏

ح- ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎوﻳﻦ دورهﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠﺮب اﺳﺘﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ‏ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم‬ ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ‬‏

خ- ﻻزم اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻛﺎرداﻧﻲ و ﻧﻈﺎرت اداره ﻛﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد و ‏ﮔﻮاﻫﻲ ﻗﺒﻮﻟﻲ در‬ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻛﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدد.‬‏

د- ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ دورهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه در آن اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺪاد ‏ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﺮ‬ دوره، ﺗﻌﺪاد ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دورهﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ‏ﻗﺒﻮلﺷﺪﮔﺎن در آن اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آن اداره‬ ﻛﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.‬‏

ذ- ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن 22/9/1392 ﻛﻪ در آزﻣﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 22/9/96 ﺟﻬﺖ ‏اﺧﺬ ﻳﺎ ارﺗﻘﺎء‬ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻜﺎر ﺗﺠﺮﺑﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻛﺎرداﻧﻲ و ‏اداره ﻛﻞ در ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر،‬ ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.‬‏‎ ‎

‏‫دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬‏

 

 شما میتوانید دستورالعمل کامل اعلام نتیجه و اعتراضات دفتر امور مقررات ملی ساختمان را از این لینک به صورت فایل پی دی اف دانلود فرمایید.

مثل همیشه براتون آرزوی موفقیت داریم.

ایران ماشین حساب

شما اینجایید: