• concrete-structure سازه های بتنی
 • concrete-structure ادامه سازه های بتنی
 • concrete-structure ادامه سازه های بتنی
 • concrete specimen تبدیلات نتایج نمونه بتنی
 • concrete acceptance تائید مقاومت فشاری بتن
 • loading combinations ترکیبات بارگذاری قبل از 92
 • concrete beam آنالیز تیر الاستیک
 • concrete beam آنالیز تیر الاستوپلاستیک
 • concrete beam تیر مستطیلی بالانس بی فولاد فشاری
 • concrete beam تیر کم فولاد، بی فولاد فشاری
 • concrete beam تیر پر فولاد، بی فولاد فشاری
 • concrete beam حالت متوازن تیر مثلثی
 • concrete beam تیر مستطیلی بالانس با فولاد فشاری
 • concrete beam تیر مستطیلی با فولاد فشاری
 • concrete beam بررسی تیر T شکل
 • concrete beam تیر T شکل بالانس
 • concrete beam تیر T شکل کم فولاد
 • concrete beam تیر پر فولاد، بی فولاد فشاری
 • Load-Combinations-001

  برنامه ترکیبات بارگذاری به روش مقاومت نهایی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletمحاسبات ترکیبات باگذاری طبق آیین نامه مبحث نهم سال 1392

      bulletلحاظ کردن بارهای مرده، زنده، زلزله، باد، باران، سیل، یخ، فشار خاک، کرنش حرارتی و ...

           bulletلحاظ کردن حالات مختلف بارگذاری از جمله مثبت و منفی بودن احتمالی بارگذاری ‏

   آموزش نحوه استفاده از برنامه ترکیبات بارگذاری به روش حالت حدی نهایی

  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی بتن

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش طبق آیین نامه مبحث نهم

      bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش و فشار محوری

           bulletیافتن مقاومت برشی بتن اعضای تحت برش و خمش و کشش محوری  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی فولادهای عرضی

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی خاموتهای قائم و مایل طبق آیین نامه مبحث نهم

      bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای طولی خم شده

           bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای عرضی مثلثی یا ذوزنقه ای  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت برشی کل مقطع

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن مقاومت برشی بتن مقطع

      bulletیافتن مقاومت برشی میلگردهای عرضی مقطع

           bulletانجام کنترلهای لازم مربوطه طبق آیین نامه مبحث نهم  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه انجام کنترلهای برشی مقطع و طرح خاموت

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن حداقل مساحت فولاد عرضی و تبدیل به تعداد خاموت

      bulletیافتن حداکثر فاصله بین سفره خاموتها

           bulletطراحی تعداد خاموتهای لازم مقطع طبق آیین نامه مبحث نهم  ‏  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه تعیین مقاومت پیچش مقطع

  ویژگی های این برنامه:

  bulletیافتن لنگر پیچشی ترک خوردگی مقطع (Tcr) طبق آیین نامه مبحث نهم 
    bulletیافتن مقاومت پیچشی مقطع (Tr) طبق آیین نامه مبحث نهم
      bulletمحاسبه At/S مورد نیاز مقطع طبق آیین نامه مبحث نهم
        bulletیافتن مقدار میلگرد پیچشی طولی (Al) مورد نیاز مقطع
           bulletمحاسبه حداکثر فاصله خاموتها طبق آیین نامه مبحث نهم  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • concrete-structures

  برنامه ترکیب اثر پیچش، برش و خمش

  ویژگی های این برنامه:

  bulletمحاسبه حداقل خاموت برشی پیچشی مورد نیاز مقطع
    bulletمحاسبه کاهش سطح خاموت ناشی از ترکیب پیچش و خمش
      bulletمحاسبه حداکثر تنش ناشی از ترکیب برش و پیچش در مقاطع توو پر و خالی
         bulletیافتن مساحت ساق خاموت مورد نیاز پیچش طبق آیین نامه مبحث نهم  نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

 • loading combinations ترکیبات بارگذاری سال 92
 • concrete beam ظرفیت برشی بتن
 • concrete beam ظرفیت برشی خاموت
 • concrete beam ظرفیت برشی مقطع
 • concrete beam طراحی خاموت
 • concrete beam ظرفیت پیچشی مقطع
 • concrete beam ترکیب برش، پیچش و خمش

آموزش برنامه های درس سازه های بتن مسلح

از اسلاید بالا نیز میتوانید برنامه های مربوط به درس سازه های بتن مسلح را انتخاب نمایید.

عنوان
آموزش برنامه تبدیل نتایج آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای
آموزش برنامه تائید مقاومت فشاری بتن از روی نتایج نمونه‌های بتنی
آموزش برنامه ترکیبات بارگذاری به روش حالت حدی نهایی
آموزش برنامه آنالیز تیر در وضعیت الاستیک
آموزش برنامه آنالیز تیر بتنی در وضعیت الاستو پلاستیک
آموزش برنامه وضعیت متعادل (بالانس، متوازن) در مقاطع مستطیلی و بدون فولاد فشاری تیر بتنی
آموزش برنامه آنالیز تیر کم فولاد بتنی بدون فولاد فشاری
آموزش برنامه آنالیز تیر پر فولاد بتنی بدون فولاد فشاری
آموزش برنامه وضعیت متعادل (بالانس، متوازن) در مقاطع مثلثی و بدون فولاد فشاری تیر بتنی
آموزش برنامه وضعیت متعادل (بالانس، متوازن) در مقاطع مستطیلی با فولاد فشاری تیر بتنی
آموزش برنامه آنالیز مقاطع مستطیلی تیر بتنی با فولاد فشاری
آموزش برنامه بررسی مقاطع بالدار (تیر‏T‏ و ‏L‏ شکل)‏
آموزش برنامه آنالیز تیر بتنی ‏T‏ شکل بدون فولاد فشاری در وضعیت بالانس
آموزش برنامه آنالیز تیر بتنیT‏ شکل کم فولاد، بدون فولاد فشاری
آموزش برنامه آنالیز تیر پر فولاد بتنی T شکل بدون فولاد فشاری
آموزش برنامه تعیین مقاومت برشی بتن
آموزش برنامه تعیین مقاومت برشی فولاد
آموزش برنامه تعیین مقاومت برشی مقطع
آموزش برنامه کنترل ضوابط فولاد برشی مقطع
آموزش برنامه آنالیز اثر پیچش در اعضای بتن آرمه
آموزش برنامه محاسبه تشدید لنگر خمشی
آموزش برنامه محاسبه طول مهاری میلگرد
آموزش برنامه ترکیبات بارگذاری به روش مقاومت نهایی (قبل از سال 1392)

شما اینجایید: