• Statics استاتیک
  • centroid-icon مرکز سطح مقاطع مرکب
  • Moment-of-Inertia ممان اینرسی مقاطع مرکب
  • Truss-Analysis آنالیز تیرهای متداول
  • Truss-Analysis آنالیز خرپا

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه ممان اینرسی مقاطع مرکب‏

در این مطلب

مسئله: ممان اینرسی مقطع زیر را حول محور ‏x‏ بیابید.‏‏

 

Section-Moment-of-Inertia-043

 

چون مقطع ‏I‏ شکل خیلی رایجه اینم به محاسبه ‏مقاطع ممان اینرسی اضافه کردم. وگرنه میتونین ‏اینم از همون روش محاسبه مقاطع مرکب ‏مستطیلی حسابش کنین.‏