• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

این سوال نسبتا طولانی هست. در این سوال باید ‏سه بار از برنامه استفاده کنیم. یه بار برای ‏محاسبه نیروی فشاری برای دیوار رو به باد. یه ‏بار برای نیروی مکش دیوار پشت به باد. یک بار ‏هم برای نیروی مکش سقف. وقتی نیروها رو ‏پیدا کردیم کافیه جمع جبری بشه تا جواب ‏بدست بیاد.‏

1-‏

wind-load-005

توضیحات برنامه

‏2-‏

wind-load-006

ارائه فرمول محاسبه بار باد و تعریف پارامترهای ‏فرمول.‏

‏3-‏

wind-load-021

همونطور که در شکل اومده این مقدار برای ‏شهر گرگام میشه 32 کیلوگرم بر متر مربع.‏

‏4-‏

wind-load-032

این بار برای دیوار پشت به باد مقدار نیروی باد ‏رو حساب میکنیم. برای سایر سطوح ساختمان ‏هم به صورت مشابه است. لذا از برای اینکه ‏آموزش طولانی نشه از انجام دادن محاسبش ‏فاکتور میگیریم و فقط جوابش رو میاریم. خوب ‏توی این سوال ما ناحیمون توی بند ب قرار ‏میگیره و ارتفاع دیوار پشت به باد هم که 16 ‏متره. پس میشه ‏Ce=2.2‎‏.‏

‏5-‏

wind-load-033

‏6-‏

همونطور که برنامه راهنمایی کرده میریم از ‏شکل صفحه 40 آیین نامه مبحث ششم مقررات ‏ملی مقدار ‏Cq‏ رو برداشت میکنیم.‏

wind-load-035

‏7-‏

wind-load-036

‏8-‏

wind-load-037

به همین ترتیب برای سقف و دیوار رو میتونیم ‏مقادیر نیروی باد رو محاسبه کینم. برای سقف ‏میشه 30720 کیلوگرم به صورت فشار و برای ‏سقف اول شیب سقف رو حساب میکنیم که ‏میشه 11.31 درجه. بعد هم ‏Cq=-0.7‎‏ که یعنی ‏مکشی میشه و مقدار نیروی وارد به سقف هم ‏که میشه 90460.69 کیلوگرم مکشی. مقدار ‏این نیرو در راستای افق میشه ‏‎90460.69sin(11.31)= -17740.91 kg‎
‎30720-17740.91+33792=46771.1 ‎kg
که میشه گزینه 3.‏

wind-load-018

‏ ‏

شما اینجایید: