• بارگذاری ساختمان بارگذاری
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری فولادی سال 92
  • loading combinations ترکیبات بارگذاری بتنی سال 92
  • بار مرده بار مرده ساختمان
  • بار زنده کاهش بار زنده ساختمان
  • بار باد بارگذاری باد
  • بار زلزله ساختمان تحلیل استاتیکی معادل زلزله
  • توزیع بار زلزله توزیع بار زلزله
  • لنگر پیچشی بار زلزله لنگر پیچشی زلزله

خریداری محصولات

Iran-Calculator-calc-here-you-are

نحوه خریداری محصولات و چگونگی دریافت خدمات در این بخش توضیح داده شده است.

خریداری محصولات و خدمات

آموزش برنامه محاسبه بارهای ناشی از اثر باد بر ساختمان مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

در این مطلب

1-‏

wind-load-005

توضیحات برنامه

‏2-‏

wind-load-006

ارائه فرمول محاسبه بار باد و تعریف پارامترهای ‏فرمول.‏

‏3-‏

wind-load-021

همونطور که در شکل اومده این مقدار برای ‏شهر زنجان میشه 32 کیلوگرم بر متر مربع.‏

‏4-‏

wind-load-009

خوب توی این سوال ما ناحیمون توی بند ب ‏قرار میگیره و ارتفاع تابلو هم که کمتر از 10 ‏متره. پس میشه ‏Ce=2‎‏.‏

‏5-‏

wind-load-022

 6-‏

wind-load-023

طبق بند 6-6-9-4، ضریب شکل برای تابلوها ‏باید با توجه با باز بودن یا پر بودن سطح اونها ‏تعیین بشه. بند 6-6-9-4-الف میاد میگه که ‏اگه سطح باز تابلو کمتر از 25% سطح کل ‏تابلوت هستش بیا ضریب شکل رو 1.5 بگیر. در ‏این صورت سطحی رو که باد رو به اون اعمال ‏میکنی رو کل سطح تابلو در نظر میگیری. بند ‏‏6-6-9-4-ب میاد میگه که اگه سطح باز تابلو ‏بیشتر از 25% سطح کل تابلوت هستش بیا ضریب ‏شکل رو 2 بگیر ولی سطحی رو که باد رو به ‏اون اعمال میکنی رو فقط سطح توپر تابلو در ‏نظر بگیر.‏
خوب پس ما باید ببینیم که سطح خالی تابلومون ‏چقدره سطح کل تابلو هست.‏

که یعنی سطح توخالیمون کمتر از 25% سطح ‏کل تابلو هستش پس ‏Cq‏ میشه گزینه 1.5.‏

‏7-‏

wind-load-025

طبق بند 6-6-9-4 آیین نامه مبحث شش ‏مقررات ملی ساختمان، در تابلوها، چنانچه ‏قطعات به کار برده شده در سازه، لوله ای شکل ‏باشند، ضریب شکل را میتوان به اندازه 33% ‏کاهش داد. توی این سوال چیزی نگفته که تابلو ‏از قطعات لوله ای شکل ساخته شده پس ما ‏میگیم نه استفاده نشده و عدد صفر رو وارد ‏میکنیم. ‏

‏8-‏

wind-load-026

اینجا هم اگه ضریب شکلت کاهش پیدا میکرد، ‏مقدار نهایی ضریب شکلی که باید توی فرمول ‏میذاشتی رو بهت میداد.‏

‏9-‏

wind-load-027

اینجا ازت مساحتی رو که باید توی محاسبات ‏در نظر بگیری مخواد. میگه اگه مورد الف ‏هست کل مساحت سطح رو بده. ولی اگه مورد ‏ب هست مساحت خالص تابلو رو بده.‏

‏10-‏

wind-load-028

اینجا هم بهت نیرویی که از طرف باد به تابلو ‏وارد میشه رو میده. خوب عجله نکن. سوال از ‏تو لنگر خمشی وارد به ‏A‏ رو خواسته نه نیروی ‏باد رو کافیه این نیرو رو در بازوی رب کنی و ‏جواب رو بگیری.‏

wind-load-029

که جواب میشه گزینه 3.‏

 

wind-load-018

شما اینجایید: