مقاله ها

آموزش برنامه محاسبه ممان اینرسی مقاطع مرکب‏

در این مطلب

مسئله: ممان اینرسی مقطع زیر را حول محور ‏x‏ بیابید.‏‏

 

Section-Moment-of-Inertia-043

 

چون مقطع ‏I‏ شکل خیلی رایجه اینم به محاسبه ‏مقاطع ممان اینرسی اضافه کردم. وگرنه میتونین ‏اینم از همون روش محاسبه مقاطع مرکب ‏مستطیلی حسابش کنین.‏ 

شما اینجایید: