مقاله ها

آموزش برنامه معیار گسیختگی مواد به روش ‏معیار تنش برشی ماکزیمم (ترسکا) و انرژی اعوجاج ماکزیمم (فون میسز)‏

در این مطلب

مسئله نمونه 6-4- بی یر جانسون : حالت تنش ‏صفحه‌ای نشان داده شده، در نقطه‌ای بحرانی از ‏قطعه فولادی ماشینی اتفاق افتاده است. بر اساس ‏نتایج بدست آمده از چند آزمون کشش، معین ‏شده که استحکام تسلیم برای فولاد استفاده ‏شده، برابر است با Failure-Criterion-004. ‏مطلوب است ضریب اطمینان نسبت به تسلیم با ‏استفاده از: ‏
الف) معیار تنش برشی ماکزیمم
ب) معیار انرژی اعوجاج ماکزیمم ‏

 

Failure-Criterion-005

 

شما اینجایید: