• civil-engineering-classpad-foundation

    برنامه های درس مهندسی پی سازی

    برنامه های درس مهندسی پی سازی شامل موارد زیر است:

    bulletآنالیز پی به روش ترزاقی
       bulletآنالیز پی به روش مایرهوف
           bulletآنالیز پی به روش هانسن
               bulletطراحی پی به روش هانسن
                   bulletطراحی پی نواری
                       bullet ترکیبات بارگذاری در حالات طرح هندسی و سازه ای
                           bulletیافتن بیشترین و کمترین فشار ناشی از بار در زیر پی
                               bulletطراحی شمع
                                  bulletمحاسبه راندمان گروه شمع

  • Terzaghi-Footing-Analysis-001

    برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

    ویژگی های این برنامه:

    bulletآنالیز پی های سطحی مربعی، دایره ای و مستطیلی، نواری و حالت کلی

        bulletدر نظر گرفتن شکست احتمالی خاک

             bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای ترزاقی

     آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش ترزاقی

    نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

  • civil-engineering-classpad-foundation

    برنامه آنالیز پی به روش مایرهوف

    ویژگی های این برنامه:

    bulletآنالیز انواع پی های سطحی

        bulletدر نظر گرفتن وجود آب زیر زمینی و سربار سطح زمین

             bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای مایرهوف

     

    نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

  • Foundation-Hansen-Analysis-001

    برنامه آنالیز پی به روش هنسن

    ویژگی های این برنامه:

    bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای آنالیز انواع پی های سطحی

        bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

             bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

     آموزش نحوه استفاده از برنامه آنالیز پی به روش هنسن

    نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

  • civil-engineering-classpad-foundation

    برنامه طراحی پی به روش هنسن

    ویژگی های این برنامه:

    bulletاز کاملترین برنامه های نوشته شده برای طراحی انواع پی های سطحی

        bulletدر نظر گرفتن خروج از مرکزیت بار و سربار سطح زمین، زمین شیبدار و ...

             bulletمحاسبه مقادیر ‏Nc‏ و ‏Nq‏ و ‏Nγ‏ ‏فرمولهای هنسن

     

    نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

  • civil-engineering-classpad-foundation

    برنامه یافتن بیشترین و کمترین تنش بارگذاری در زیر پی

    ویژگی های این برنامه:

    bulletتعیین وضعیت تنش و فشار خاک در زیر پی

        bulletارائه فرمول محاسبه در حین انجام محاسبات

             bulletارائه گام به گام مراحل حل با ذکر جزئیات

     

    نحوه خریداری را از اینجا مشاهده فرمایید

  • foundation-Book مهندسی پی سازی
  • foundation-icon آنالیز پی به روش ترزاقی
  • foundation-icon آنالیز پی به روش مایرهوف
  • foundation-icon آنالیز پی به روش هنسن
  • foundation-icon طراحی پی به روش هنسن
  • foundation-icon طراحی پی نواری
  • foundation-stress q max, q min
  • pile طراحی شمع

مقاله ها

آموزش برنامه آنالیز پی به روش هنسن

در این مطلب

 گام 14-

Foundation-Hansen-Analysis-023

  اینجا هم دوباره تذکر میده میگه اگه چنتا لنگر ‏بهت داده دقت کن با هم جمعشون و ببین ‏اوضاع چطوره و به مثبت و منفیش دقت کن.‏

گام 15-

Foundation-Hansen-Analysis-024

 دیگه خودش داره میگه چی میخواد دیگه!‏

گام 16-

Foundation-Hansen-Analysis-025

  گام 17-

Foundation-Hansen-Analysis-026

 اینجا میاد تمام اون لنگرایی که قبلا حساب ‏کرده رو با هم جمع میکنه جوابش در این جهت ‏این میشه.‏

 گام 18-

Foundation-Hansen-Analysis-027

 اینم در جهت دیگش.‏

شما اینجایید: